AKREDİTASYON

abet_logo2

İTÜ Elektrik Mühendisliği Lisans Programı, ABET Mühendislik Akreditasyon Komisyonu (EAC) tarafından akredite edilmiş bir programdır, www.abet.org.

ELEKTRİK MÜHENDİSLİĞİ'NİN MİSYONU (ÖZ-GÖREV)

- Bir yandan elektrik mühendisliği ve ilgili teknolojiler hakkında geniş bir eğitim verirken, aynı zamanda öğrencilere elektrik mühendisliğinin güncel ve temel alanlarında derinlemesine eğitim olanağı sağlamak,
- Elektrik mühendisliği alanında ve eğitiminde mükemmeliyeti yakalamak için sürekli araştırma ve geliştirme yapmak,
- Kamu kuruluşlarında, özel kuruluşlarda ve uluslararası organizasyonlarda sorumluluk alacak veya ileri araştırmalar yapabilecek mezunlar vermektir.

ELEKTRİK MÜHENDİSLİĞİ'NİN VİZYONU

Akıllı Elektrik Şebekeleri alanında bilinen en iyi üniversitelerden biri olmak.

PROGRAMIN EĞİTSEL ÇIKTILARI

Elektrik Mühendisliği Programı mezunları;

I. Bilim ve mühendislik prensiplerini etkin olarak kullanabilmeli, bunları modern mühendislik araçları ile birlikte kullanarak mühendislik sistemleri tasarımı yapabilmeli,

II. İleri araştırmalar yapabilmek ve elektrik mühendisliğinde yeni teknolojiler geliştirebilmek için, mezuniyetten sonra bilgi ve becerisini sürekli geliştirebilmeli,

III. Ulusal ve uluslararası düzeyde profesyonelce hizmet verebilecek ve başarılı bir kariyer oluşturabilecek öz-güvene ve iletişim becerisine sahip olmalı,

IV. Etik, toplumsal, yerel ve küresel kavramları içeren bir mesleki profesyonellik bilincine sahip olmalıdır.

PROGRAMIN ÖĞRENCİ ÇIKTILARI

Elektrik Mühendisliği Programı; mezunlarının aşağıdaki becerilere sahip olduklarını göstermelidir:

Outcome (a): Matematik, temel bilim ve mühendislik bilgilerini kullanabilme
   (a1). Probleme uygun matematiksel denklemleri formüle etme ve çözme becerisi
   (a2). Uygun mühendislik yorumlamasını yapma becerisi

Outcome (b): Deney tasarlama, yapma ve istenilen bir sonuca ulaşmak için verileri analiz etme ve yorumlayabilme
   (b1). Laboratuvar güvenlik kurallarına uyma becerisi
   (b2). Deney planı tasarlama becerisi
   (b3). Ölçme tekniklerini ve aletlerini seçme becerisi
   (b4). Deneyi yapma ve veri toplama becerisi
   (b5). Analiz etme ve değerlendirme becerisi

Outcome (c): Ekonomik, çevresel, sosyal, politik, etik, sağlık ve güvenlik, üretilebilirlik, ve sürdürülebilirlik gibi gerçekçi kısıtlar altında arzu edilen ihtiyaçlara yönelik bir sistem, bileşen veya süreç tasarlayabilme yeteneği
   (c1). Tasarım ihtiyacını (problem) tanımlayabilme ve alternatif çözümler önerebilme becerisi
   (c2). Gerçekçi kısıtlara uygun tasarım yapabilme becerisi
   (c3). Tasarıma uygun mühendislik standartlarını kullanabilme becerisi
   (c4). Tasarım için gerekli yaklaşım yöntemlerini belirleme ve süreçleri planlama becerisi
   (c5). Tasarımın gerçekleştirilmesi için mühendislik bilgisi ve teknolojilerinden yararlanabilme
           becerisi
   (c6). Sonuçları değerlendirebilme becerisi ve tasarımın genel başarı seviyesi

Outcome (d): Disiplinlerarası takım çalışması yapabilme
   (d1). Takım çalışmasına yapılan katkı 
   (d2). Sorumluluk alma
   (d3). Takım arkadaşları ile uyumu

Outcome (e): Mühendislik problemlerini tanımlama, formüle etme ve çözebilme
   (e1). Problemi tanımlama ve formüle etme becerisi
   (e2). Probleme çözüm önerme becerisi
   (e3). Problemi çözme becerisi
   (e4). Çözümü değerlendirme becerisi

Outcome (f): Meslekte profesyonellik ve etik (ahlaki) sorumlulukları kavrama ve benimseme
   (f1). Mühendislik ve çevre etiğinden haberdar olma ve bunları kavrama
   (f2). Mesleki etik ile ilgili etkinliklere katılma
   (f3). Uygulamada veya örnek-olay incelemesinde durum değerlendirme
   (f4). Bilimsel araştırma etiğini kavrama ve benimseme
   (f5). Genel etik kurallarını benimseme ve uygulama

Outcome (g-1): Etkin bir yazılı iletişim becerisine sahip olma 
   (g-1.1). Rapor formatı ile ilgili kurallara uymak 
   (g-1.2). Dil ve dilbilgisinin kullanımı ve imlada doğruluk
   (g-1.3). Raporun düzenlemesi ve fikirlerin tutarlı bir şekilde sunulması
   (g-1.4). Yazım üslubunun niteliği
   (g-1.5). Grafiklerin, tabloların ve şekillerin kullanılması
   (g-1.6). Referanslar ve referansların kullanımı

Outcome (g-2): Etkin bir sözlü iletişim becerisine sahip olma 
   (g-2.1). Sözlü sunumun organizasyonu
   (g-2.2). Sözlü sunum becerileri ve lisanın kullanımı
   (g-2.3). Sunuma ilişkin yazım formatı ve görsel araçların kullanımı
   (g-2.4). Dinleyiciye cevap vermede başarım

Outcome (h): Mühendisliğin küresel ve toplumsal etkilerini anlayacak genel bir kültür kazanma
   (h1). Ekonomik, çevresel ve sosyal faktörleri dikkate alarak mühendislik çözümü geliştirme
          yeteneği
   (h2). Mühendislik çözümlerinin amaçlanmamış negatif sonuçlarını anlama ve iyileştirici eylem
          planlama yeteneği

Outcome (i): Hayat boyu öğrenmenin gereğini benimseme ve öğrenme yeteneğini kazanma
   (i1). Araştırmalarda kütüphane ve internet kaynaklarını kullanma yeteneği
   (i2). Mesleki veya diğer kuruluşlara katılma
   (i3). Öğrenme fırsatlarını bilme ve değerlendirme yeteneği

Outcome (j): Güncel olaylar ve bu olayların mühendislik mesleği üzerine etkileri konusunda görüş sahibi olma
   (j1). Güncel olan teknik konularda bilgi sahibi olduğunu gösterme
   (j2). Elektrik Mühendisliği uygulamalarında devlet politikalarını ve diğer kurumların eğilimlerini
         yorumlayabilme yeteneği
   (j3). Güncel eğilimlerin, çevre ve toplumsal endişelerin mühendislik çözümlerini nasıl
         etkileyebileceğini öngörme yeteneği

Outcome (k): Elektrik mühendisliği uygulamaları için gerekli yetenek, mühendislik yöntemleri ve modern mühendislik araçlarını kullanabilme
   (k1). Elektrik Mühendisliği ile ilgili araçlardan haberdar olma
   (k2). Kullanma ve değerlendirme becerisi
   (k3). Başka kaynaklardan bilgi arama becerisi

Outcome ( l ): Elektrik mühendisliği uygulamalarına yönelik sistem tasarımı için gerekli uygulamalı elektronik, bilgisayar ve bilişim sistemleri alanında yeterli bilgi
   (l1). Elektronik, bilgisayar ve bilgi sistemlerini bütünleştirme becerisi

PROGRAM KRİTERLERİ

Mezunlar,

Kriter 1: Yüksek matematiği (olasılık ve istatistik, lineer cebir, ayrık matematik, kompleks değişkenler) elektrik mühendisliği alanında kullanabilme becerisine,

Kriter 2: Mühendislik prensiplerini ve araçlarını geniş-ölçekli mühendislik projelerinin yönetiminde kullanma becerisine sahip olmalıdır.